مدیرعامل شرکت فیروز توان‌یابی که محدودیت را بی معنی کرد