شما برای لذت از زندگی به وقت آزاد بیشتر نیاز ندارید!

وقت آزاد یکی از واژه‌های گمشده در زندگی ماست. ما تمام زمان خود را در طول روز به کار کردن می‌گذرانیم و به دنبال آخر هفته‌هایی هستیم که کمی از وقت آزاد به وجود آمده استفاده کنیم. معمولا دلیل اصلی را در عدم تعادل زندگی و کار، کمبود وقت آزاد می‌دانیم. اما آیا این فکر …

ادامه مطلب