مهراز بررسی کتاب انسان خردمند و تاریخ مختصر بشر

کتاب انسان خردمند از یووال نوح هراری، مدتی است که جزو کتاب‌های پرطرف در ایران شده است. این کتاب که به تاریخ مخصر بشر هم شناخته می‌شود، به بررسی عواملی که انسان امروزی یا همان هوموساپینس‌ها توانستند برترین موجود زنده کره زمین شوند می‌پردازد. در کتاب انسان خردمند با انواع دوره‌های تاریخی انسان، از عصر …

ادامه مطلب