ناصر غانم زاده ; خوبه آدم چیزهایی را که می‌تونه ببینه نگاه کنه!