انجام کارهایی که دوست ندارید، به سلامتی شما آسیب می‌زنند