برای موفقیت در سال جدید، باید «قدرت انتخاب» خود را تقویت کنید