“حوصله‌اش را ندارم” گفتن را برای همیشه کنار بگذارید